Tài trợ tạp chí

Nhà XB

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt NamKhoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238