Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Kiều Quỳnh Anh
Email: vjol@vista.gov.vn

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vnKhoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238