Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 18, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN LƯỠNG ỔN ĐỊNH QUANG CỦA HỆ NGUYÊN TỬ BA MỨC NĂNG LƯỢNG CẤU HÌNH LAMBDA

Nguyễn Tuấn Anh, Lê Thị Minh Phương, Lê Thành Khiêm, Lê Văn Đoài

Tóm tắt


Bài báo trình bày mô hình giải tích cho hệ lưỡng ổn định quang học (OB) trong môi trường EIT ba mức năng lượng cấu hình Lambda. Trong trạng thái dừng, mối quan hệ cường độ vào - ra được trình bày dưới dạng giải tích. Mô hình này cho phép biểu diễn rõ ràng về cường độ ngưỡng và các đặc điểm của lưỡng ổn định quang học thay đổi liên tục với các thông số của trường laser, tham số kết hợp và các thông số vật lý khác của hệ nguyên tử.

Từ khóa: Lưỡng ổn định quang học, môi trường cộng hưởng nguyên tử, cấu hình Lambda.

Toàn văn: PDF