Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 18, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC CÔNG SUẤT TÍCH CỰC DÙNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PR-REPETITIVE.

Văn Tấn Lượng, Nguyễn Ngọc Minh Đoàn, Trần Hoàn

Tóm tắt


Bài báo này đề xuất một chiến lược điều khiển để gia tăng vận hành của bộ lọc công suất tích cực (APF). Để giữ cho dòng điện nguồn hình sin, một phương pháp bồi hoàn họa tần hiệu quả được phát triển dựa vào bộ điều khiển cộng hưởng-tỷ lệ và lặp (PR-Repetitive). Hơn nữa, chi phí để thực hiện APF được đề xuất trở nên thấp hơn, nhờ sử dụng bộ nghịch lưu ba pha bốn khoá. Kết quả mô phỏng bộ APF 1,5 kVA dùng phần mềm PSIM được thực hiện để xác nhận tính khả thi của chiến lược điều khiển được đề xuất.

Từ khóa: Bộ lọc công suất tích cực, bồi hoàn họa tần dòng điện, bộ điều khiển cộng hưởng-tỷ lệ và lặp, chất lượng điện năng.


Toàn văn: PDF