Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 18, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY HỢP CHẤT POLYPHENOL TỪ VỎ MÃNG CẦU TA (Annona squamosal L.) SỬ DỤNG ENZYME CELLUCLAST 1,5L.

Nguyễn Đình Dũng, Vũ Thị Thanh Hường

Tóm tắt


Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến hiệu quả trích ly hợp chất polyphenol từ vỏ mãng cầu ta bằng enzyme. Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm: nhiệt độ, thời gian, tỷ lệ enzyme celluclast 1,5L/dung môi. Bằng việc áp dụng phương pháp đáp ứng bề mặt và bố trí 17 thí nghiệm theo mô hình Box-Behnken với 5 lần lặp lại tại giá trị trung tâm đã xây dựng được mô hình mô tả việc trích ly các hợp chất polyphenol và 3 yếu tố ảnh hưởng. Kết quả cho thấy, điều kiện để thu được dịch trích có hàm lượng polyphenol cao nhất là thời gian trích ly 67,69 phút, nhiệt độ 51 ºC và tỷ lệ enzyme celluclast 1,5L/dung môi là 1,8% (v/w). Trong điều kiện này, dịch chiết thu được có hàm lượng polyphenol tổng số là 48,23 mg GAE/g DW. Mô hình được kiểm tra lại bằng cách tiến hành thực nghiệm lặp lại 4 lần tại điều kiện tối ưu. Kết quả thực nghiệm thu được không sai khác so với kết quả tính toán được từ mô hình (p<0,05).

Từ khóa: Mãng cầu ta, Anona squamosal L., enzyme celluclast 1,5L, polyphenol.

Toàn văn: PDF