Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 18, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN SẢN PHẨM TRÊN TÀU CÁ XA BỜ CÁC TỈNH PHÍA NAM.

Nguyễn Trí Ái, Nguyễn Như Sơn

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả điều tra, phân tích và đánh giá hiện trạng công nghệ bảo quản sản phẩm trên tàu cá xa bờ các tỉnh phía Nam. Kết quả cho thấy, tàu cá xa bờ khu vực phía Nam sử dụng 2 công nghệ bảo quản sản phẩm, trong đó công nghệ bảo quản bằng nước đá xay chiếm 100% và công nghệ bảo quản khô (phơi nắng, sấy khô) chỉ sử dụng cho nghề lưới kéo chiếm 81%. Trang thiết bị sử dụng phục vụ cho quá trình bảo quản bao gồm: giàn phơi mực chiếm trên 80% ở nghề lưới kéo và nghề chụp mực; hầm sấy nóng được sử dụng trên tàu lưới kéo, chiếm 81%. Tàu cá xa bờ các tỉnh phía Nam có khoảng 3-9 hầm/tàu, mỗi hầm có sức chứa từ 4,0-13,7 tấn/hầm, tỷ lệ sử dụng xốp ghép để làm vách cách nhiệt cho hầm bảo quản của tàu cá khu vực phía Nam vẫn còn cao, chiếm 69,5%, số còn lại sử dụng xốp thổi polyurethan chiếm 30,5%. Nội quy về an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện trên tàu cá xa bờ còn rất hạn chế chiếm 27,4%, trong khi đó 100% tàu cá xa bờ có giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tuy nhiên 100% tàu cá không biết đến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 02-02:2009/BNNPTNT).

Từ khóa: Tàu cá xa bờ, hầm bảo quản, công nghệ ướp đá, công nghệ làm khô.

Toàn văn: PDF