Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 18, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Võ Anh Kiệt, Phạm Thị Thanh Trang, Trần Quang Bình, Trần Đình Quân

Tóm tắt


Giáo dục môi trường là một trong những giải pháp quản lý góp phần bảo vệ môi trường (BVMT). Để công tác giáo dục môi trường cho học sinh, sinh viên mang lại hiệu quả cao thì việc xem xét và đánh giá thái độ môi trường của lứa tuổi này đối với các vấn đề môi trường là cần thiết để từ đó có cơ sở để đề xuất biện pháp cụ thể nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho họ trong việc BVMT. Nghiên cứu được thực hiện thông qua các phương pháp định tính, định lượng và được kiểm định bằng phần mềm ứng dụng SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với các vấn đề môi trường của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Nhận thức về các vấn đề môi trường, nhận thức về trách nhiệm cá nhân, ý thức và hành vi môi trường, thái độ đối với tái sử dụng và tái chế chất thải, thái độ chung về các giải pháp môi trường. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất 5 hàm ý quản trị nhằm nâng cao thái độ môi trường đối với sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khoá: Nhận thức, thái độ môi trường, sinh viên, đại học.


Toàn văn: PDF