Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 18, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP.

Đào Văn Thắng, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Thị Thanh Trang, Nguyễn Minh Lâm, Võ Đình Long

Tóm tắt


Thông qua việc thu thập số liệu, quan sát trực tiếp, điều tra thực tế, phỏng vấn, kết hợp với việc xử lý thông tin, nhóm tác giả đã chỉ ra được tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp là rất lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù VQG Tràm Chim đa dạng về mặt sinh học và có nhiều cơ hội để phát triển nhưng dưới sức ép của cộng đồng dân cư vùng đệm và sinh kế của họ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã đưa ra được các giải pháp để phát triển du lịch sinh thái gắn với sinh kế cộng đồng và bảo vệ môi trường đối với VQG Tràm Chim.

Từ khóa: Du lịch sinh thái, Đồng Tháp, vườn quốc gia Tràm Chim, vùng đệm.

Toàn văn: PDF