Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 18, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC HỒ SÔNG KINH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU PHỤC VỤ CẤP NƯỚC SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP.

Lê Việt Thắng, Dương Trọng Hiếu

Tóm tắt


Lưu vực hồ (LVH) sông Kinh nằm trải dài trên địa bàn các xã Bàu Lâm, xã Hòa Hưng, xã Hòa Bình, xã Hòa Hội, xã Bưng Riềng, xã Bông Trang, xã Xuyên Mộc, xã Phước Tân, TT Phước Bửu và xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc), trong đó bao gồm hồ sông Kinh, hồ sông Hoả và các sông suối thượng nguồn. Hệ thống thủy lợi LVH sông Kinh có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện Xuyên Mộc nói riêng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) nói chung. Tuy nhiên, môi trường nước hồ sông Kinh và hồ sông Hỏa thuộc lưu vực đang bị đe dọa bởi các hoạt động phát triển KT-XH ở vùng thượng nguồn. Hoạt động dân sinh, nông nghiệp, chăn nuôi, sản xuất,… ở vùng thượng nguồn đã và sẽ góp phần gây ô nhiễm nguồn nước hồ sông Kinh và hồ sông Hỏa, mặt khác các hoạt động nạo vét lòng hồ không hiệu quả cũng là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nguồn nước hồ. Dựa trên phương pháp đo đạc, lấy mẫu phân tích hiện trạng môi trường, tính toán chỉ số chất lượng nước (CLN), thu thập thông tin từ phiếu điều tra, tính toán tải lượng ô nhiễm các nguồn thải: cơ sở sản xuất (CSSX), dịch vụ, chăn nuôi, y tế… Kết quả nghiên cứu cho thấy: CLN LVH sông Kinh có dấu hiệu ô nhiễm về nồng độ TSS, amoni ở cả 2 mùa và ô nhiễm về nitrit và phosphat ở mùa mưa. Hoạt động nạo vét đã làm gia tăng nồng độ TSS và độ đục trong nước mặt tại hồ sông Hỏa và hồ sông Kinh, đặc biệt là vào mùa khô. Mức độ ô nhiễm cao tại vị trí từ cầu sông Hỏa về hồ sông Kinh ở hầu như tất cả các chỉ tiêu. Vào mùa mưa, các thông số ô nhiễm trong nước cao hơn so với mùa khô. Phân tích Anova cho thấy có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê (p < 0,05) giữa các khu vực đối với thông số DO, COD, BOD5 và phosphat, đồng thời sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa hai mùa chỉ thể hiện ở 3 thông số là pH, COD, coliform. Hiện tại, chăn nuôi heo là ngành có lưu lượng và tải lượng ô nhiễm nhiều nhất (3.591 m3/ngày.đêm). Từ kết quả điều tra, phân tích, nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu, ngăn ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường nước tại LVH Sông Kinh, đảm bảo nguồn nước đạt quy chuẩn cấp nước sinh hoạt và công nghiệp.

Từ khóa: Lưu vực hồ, chất lượng nước, hồ sông Kinh, hồ sông Hỏa.

Toàn văn: PDF