Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 18, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH MỘT SỐ CHỦNG Bacillus spp. CÓ HOẠT TÍNH CAO TRONG TẦNG ĐẤT MẶT ĐƯỢC THU THẬP TỪ TỈNH BÌNH THUẬN

Huỳnh Thị Cẩm Tiên, Hồ Viết Thế

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá tiềm năng vi sinh vật đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tổng cộng 20 mẫu đất thu thập từ toàn bộ 8 huyện trên địa bàn tỉnh được sử dụng để phân lập, định danh và đánh giá khả năng phân giải các chất dinh dưỡng khó tan trong đất. Kết quả phân lập được 3 chủng vi khuẩn thuộc các loài Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus velezensisBacilllus subtilis. Đánh giá hoạt tính cho thấy các chủng vi khuẩn thu được có khả năng phân giải cellulose và protein tương đối cao, trong khi độ phân giải phostphate ở mức độ trung bình. Thử nghiệm kết hợp còn cho thấy 3 chủng vi khuẩn thu được không có tính đối kháng nhau. Các vi khuẩn trong nghiên cứu này cần tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn để có thể ứng dụng vào việc phát triển các loại phân vi sinh.

Từ khóa: Bacillus, Bình Thuận, phân vi sinh, phân hủy cellulose, phân giải protein.