Gửi bài

Gửi bài trực tuyến

Đã có Bí danh/Mật khẩu dành cho Tạp chí Thông tin và Tư liệu?
Đến trang Đăng nhập

Quý vị cần Bí danh/Mật khẩu?
Chuyển đến trang Đăng ký

Quý vị cần Đăng ký và Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

 

Hướng dẫn dành cho Tác giả

THỂ LỆ VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU

 1. Thể loại bài: Nghiên cứu, dịch thuật, tổng thuật, lược thuật, tin tức,… về các vấn đề thông tin, tư liệu, thư viện khoa học và công nghệ.
 2. Bài gửi Tạp chí phải là bài mới, chưa đăng trên bất kỳ tạp chí nào.
 3. Tác giả viết bài nên trao đổi trước với Toà soạn Tạp chí về đề cương bài viết cũng như thời hạn cung cấp bài.
 4. Độ dài của bài viết không nên quá 5.000 từ. Các bài nghiên cứu-trao đổi phải có tóm tắt (không quá 120 từ) bằng tiếng Việt. Nếu là bài dịch cần gửi kèm theo bản gốc. Nếu bài viết có gửi kèm theo ảnh thì phải ghi rõ tác giả ảnh. Phần tài liệu tham khảo phải được trình bày theo tiêu chuẩn mô tả các ấn phẩm.
 5. Tác giả chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bài viết, độ chính xác của các tài liệu tham khảo, số liệu điều tra, khảo sát,…
 6. Cuối bài viết, tác giả cần ghi rõ họ tên, học vị, chức vụ, tên cơ quan làm việc. Ngoài ra, cần ghi rõ địa chỉ liên hệ.
 7. Trường hợp đặc biệt, Ban Biên tập sẽ trao đổi với tác giả. Ban Biên tập có quyền quyết định cuối cùng đăng hoặc không đăng bài.
 8. Tác giả có quyền quyết định rút lại bài viết trong thời gian cho phép. Bản thảo có được sử dụng hay không sử dụng sẽ không được trả lại tác giả.

 

Danh mục chuẩn bị gửi bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn này.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. The submission file is in Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 3. When available, the URLs to access references online are provided, including those for open access versions of the reference. The URLs are ready to click (e.g., http://pkp.sfu.ca).
 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review) have been followed.
 

Thông tin cá nhân

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP