Ban biên tập

TỔNG BIÊN TẬP

ThS Đào Mạnh Thắng

ỦY VIÊN

ThS Lê Thị Hoa
ThS Nguyễn Thị Tú Quyên
ThS Hà Ngọc Minh


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP