Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 238 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN RA NƯỚC NGOÀI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

LÊ THỊ LANH, NGUYỄN THỊ TÁM

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=029ed310-06c3-44de-a88f-c3557f438968Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124